Terms & Conditions and Complaint Procedure

Terms & Conditions

—scroll aub naar beneden voor de Algemene voorwaarden in het Nederlands —

Mirjam Schulpen Training & Coaching is deeply valuing a movement toward a world where everyone’s needs matter, this means that everyone’s needs are heard, recognized and deeply considered.

We would like to check if you agree to the following points. With any request for something to be written differently in these ‘terms and conditions’, please contact us directly. We are open for a dialogue to figure out a text that works for both of us:

 • The participant of open registration trainings and courses has a regretperiod of 14 days after signing up.  This regret period starts the moment you sign the contract, before the start of the training/course.
 • If you decide to leave the training at any time before the end time of the course, you commit to paying the full participation fee. 
This is in order to care for our energy in organizing a course, (financial) security, as well as the fact that otherwise this spot could have been offered to someone else.
 • In case there are less than: 8 participants for a  training, Mirjam Schulpen Training & Coaching reserves the right to cancel the course no later than 7 days before the start date. In such case we will return the pre-payment within 2 weeks from the cancellation announcement.
This is in order to care for the sense of balance of our trainers
 • It is your personal responsibility to inform the trainer/s of your health status (physical and mental), and/or use of medication, etc. 
This is in order to create safety and clarity for you and the trainer.
 • Neither Mirjam Schulpen Training & Coaching nor its trainers are liable for any physical and/or psychological damage you claim to have acquired due to participation in the course/training. 
This is in order to have a shared agreement about the notion of ‘self-responsibility’. We encourage you to listen to your needs and speak up when things do not feel safe to you in anyway. Safety is really important to us, and each person needs different ways to care for it. We deeply care to support you in that.
 • The participant will recompense any damages they cause to movable and immovable property on the property the course/training is held. 
This is in order to have a shared agreement about the notion of ‘self responsibility’.
 • All communication with Mirjam Schulpen Training & Coaching (within and outside the course) will be dealt with confidentiality.
 • Mirjam Schulpen Training & Coaching and Crisler Coaching & Consulting have copyright and ownership of the training materials.


Complaint procedure

Purpose
– Mirjam Schulpen Training & Coaching supports you with the learning and development of communication skills based on Nonviolent Communication. This includes the following aspects:
Taking responsibility for your own feelings
Discovering your underlying needs
Clear and concrete articulation of wishes and requests
Listening with curiosity to the underlying message (needs) of others.
– The final result depends on your own goals and efforts.

Satisfaction
– We value it greatly when you immediately report your complaints to us. We take this very seriously and will look for solutions with you (before problems get too large).
– It is important to us that the needs of all parties are uncovered and heard through dialogue. And that workable strategies are agreed upon as a follow-up. Our aim is to do this with great care.
– Even if your bill is paid by another client, our indirect client, we would like you to share your dissatisfaction and complaints with us.
– At the end of a course we will ask you for your opinion about the course via an evaluation form.

Written complaints
– When you submit a written complaint, you will receive a notice of receipt of the complaint within two weeks. In the notice, we let you know:
how we will further handle the complaint, and
the period within which we hope to reach mutually satisfied completion with you.
– We aim to handle your complaint satisfactorily within six weeks. Afterwards we will ask you in writing whether your complaint has been handled to your satisfaction.
– The anticipated conflict resolution period can be extended, if there are demonstrable reasons, and provided that you have been informed of this in writing before the expiration of the time period.
– Your complaint will be treated confidentially. Only with your consent will the complaint be reported to third parties.
– Written complaints are kept for five years, then destroyed.

Mediation
– If your complaint does not come to a resolved agreement with Mirjam Schulpen Training & Coaching, it will be passed on to Marianne van Dijk. She is an NVC-based mediator and will provide her support in the search for agreed upon solutions for both parties.
– The mediation process is based on following and taking into account the needs of both parties. The outcome of this process determines which actions Mirjam Schulpen Training & Coaching should take in each individual situation. Mirjam Schulpen Training & Coaching will take steps with the utmost care to realize the discussed and recorded points. It will be implemented within the period agreed upon by all parties during the mediation.
– Complaints submitted to the mediator are kept for five years and then destroyed.


———————-

Nederlands:

Algemene voorwaarden

Mirjam Schulpen Training & Coaching hecht grote waarde aan een beweging richting een wereld waarin ieders behoeften ertoe doen. Dit betekent dat ieders behoeften gehoord, erkend en grondig overwogen worden.

We willen graag checken of u het eens bent met de volgende punten. Wilt u contact met ons opnemen indien u een verzoek heeft om iets aan te passen in deze algemene voorwaarden? Wij staan open voor een gesprek ten behoeve van het opstellen van een tekst die voor ons beiden werkt.

 • Bij open inschrijvingen heeft de deelnermer een bedenktijd van 14 dagen na inschrijving. Deze bedenktermijn loopt vanaf het moment dat u het contract ondertekent, vóór aanvang van de training.
 • Als u besluit om te stoppen met een training voordat deze eindigt, dan betaalt u het volle bedrag dat de training kost.
  Dit is uit zorg voor onze energie die we steken in het organiseren van onze  trainingen, voor (financiële) zekerheid, en ook omdat we deze plek aan iemand anders hadden kunnen aanbieden.
 • Bij minder dan 8 aanmeldingen voor een training, behoudt Mirjam Schulpen Training & Coaching het recht om de training te annuleren, uiterlijk 7 dagen voor aanvang. In dat geval zullen we uw inschrijfgeld terugboeken binnen 2 weken na de aankondiging van de annulering.
  Dit is ten behoeve van het bewaken van het gevoel van balans van onze trainers.

 • Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de trainer/s te informeren over uw gezondheidstoestand (fysiek en mentaal), en/of uw gebruik van medicatie, etc.
  Dit is om veiligheid en helderheid te creëren voor u en de trainer.
 • Noch Mirjam Schulpen Training & Coaching noch de trainers zijn aansprakelijk voor enige fysieke en/of psychologische schade die u meent te hebben opgelopen door deelname aan de training.
  Dit is om gedeelde overeenstemming te hebben over de notie van ‘zelfverantwoordelijkheid’. We moedigen u aan om naar uw behoeften te luisteren en om het uit te spreken als dingen niet veilig voor u voelen op welke manier dan ook. Veiligheid is zeer belangrijk voor ons en elke persoon heeft andere voorkeuren om daarvoor te zorgen. We willen u hierbij graag ondersteunen.

 • De deelnemer zal alle schade vergoeden die hij/zij aanricht aan roerende en onroerende zaken/eigendommen van de plek waar de training plaatsvindt.
  Dit is om gedeelde overeenstemming te hebben over de notie van ‘zelfverantwoordelijkheid’.
 • Alle communicatie met Mirjam Schulpen Training & Coaching (binnen en buiten de training) zal vertrouwelijk worden behandeld.
 • Mirjam Schulpen Training & Coaching  en Crisler Coaching & Consulting hebben copyright en eigendomsrecht over de lesmaterialen.

Klachtenreglement

Doel en verantwoordelijkheid

Mirjam Schulpen Training & Coaching ondersteunt u met het ontwikkelen en aanleren van communicatietechnieken die gebaseerd zijn op de methode van Geweldloze Communicatie. Hierbij worden de volgende onderdelen behandeld:

 • Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gevoelens 
 • De daaronder liggende behoeften ontdekken 
 • Helder en concreet verwoorden van wensen en verzoeken 
 • Met nieuwsgierigheid luisteren naar de betekenis van de boodschap van de ander. 
 • Het uiteindelijke resultaat is afhankelijk van uw eigen inspanningen.
 • Tevredenheid
 • Wij stellen het op prijs als u uw eventuele klachten direct aan ons meldt. Wij nemen deze zeer serieus en zullen samen met u naar oplossingen zoeken.
 • Het is voor ons belangrijk dat, middels een dialoog, de behoeften van beide partijen ontdekt en gehoord worden. En dat er als vervolg passende strategieën worden besproken. Dit alles wordt uitgevoerd met veel zorg vanuit Mirjam Schulpen Training & Coaching. 
 • Ook als uw rekening betaald wordt door een andere opdrachtgever, onze indirecte klant, willen wij graag dat u uw eventuele ontevredenheid en klachten met ons deelt. 
 • Aan het eind van een cursus vragen wij u middels een evaluatieformulier naar uw mening over de cursus.
 • Schriftelijke klachten
 • Indien u een schriftelijke klacht indient, ontvangt u binnen 2 weken een bericht van ontvangst van de klacht. Hierin laten wij u weten:
  • Hoe wij de klacht verder in behandeling nemen 
  • Op welke termijn wij dit hopen te hebben afgerond 
 • Wij streven ernaar uw klacht binnen 6 weken naar tevredenheid af te handelen. Wij zullen u schriftelijk vragen of uw klacht naar uw tevredenheid is afgehandeld. 
 • Mirjam Schulpen Training & Coaching doet dit binnen 2 weken na ontvangst van de klacht. Deze termijn kan, indien daar aantoonbare redenen voor zijn, worden verlengd, mits u daar, vóór het verstrijken van de termijn, schriftelijk over bent geïnformeerd. 
 • Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Alleen met uw instemming wordt de klacht aan derden gemeld. 
 • Schriftelijk ingediende klachten worden vijf jaar bewaard, vervolgens vernietigd.  
 • Wanneer u met uw klacht niet tot overeenstemming komt met Mirjam Schulpen Training & Coaching zal deze klacht doorgegeven worden aan Marianne van Dijk. Zij is een mediator en zal ondersteuning verlenen bij het zoeken naar oplossingen voor beide partijen. (http://crislercoaching.com)
 • Het proces van mediation is gebaseerd op het volgen van en het insluiten van de behoeften van beide partijen. De uitslag van dit proces bepaalt welke handelingen Mirjam Schulpen Training & Coaching dient te nemen in elke afzonderlijke situatie. Mirjam Schulpen Training & Coaching zal met uiterste zorgvuldigheid stappen ondernemen om de besproken en vastgelegde punten te realiseren. Dit zal binnen de tijdens de mediation afgesproken periode uitgevoerd worden.
 • Bij de mediator ingediende klachten worden vijf jaar bewaard en vervolgens vernietigd.